Warunki handlowe

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu stosuje się następujące znaczenia:

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub wadliwa osoba prawna,
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin - niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem
Sklep - sklep internetowy pod adresem https://case-foryou.com/
Verkäufer – SkopLine NIP: 9731071870 REGON 386411304 Michał Skopiński ul.Strumykowa 21A/3 65-101 Zielona Góra, Poland. 

§ 2
POSTANOWIENIA PIERWSZE

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną oraz oferuje Kupującym usługi elektroniczne. Za pośrednictwem sklepu kupujący może kupować produkty, które są wyświetlane na stronach sklepu.
Postanowienia określają warunki prowadzenia działalności oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.
W celu korzystania ze Sklepu, w szczególności dokonywania zakupów w sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych komputera lub innego sprzętu Kupującego. Wystarczające są:
dostęp do Internetu
Standardowy system operacyjny
Standardowa przeglądarka internetowa
mieć aktywny adres e-mail.
Kupujący nie może dokonywać zakupów w sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
Podczas korzystania ze sklepu zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pomocą formularzy dostępnych w sklepie.
Wszystkie ceny produktów podane na stronie sklepu są cenami brutto.

§ 3
USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sprzedawca oferuje Kupującemu usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
Podstawową usługą, jaką sprzedawca świadczy na rzecz kupującego drogą elektroniczną, jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Możesz zamówić bez zakładania konta w sklepie.
Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, sprzedawca oferuje kupującemu również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się na konto za pomocą swojego adresu e-mail i zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu sklepu. Przesyłając formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie konta w sklepie pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie konta.
Usługi są świadczone na rzecz kupującego drogą elektroniczną bezpłatnie. Umowy kupna zawarte za pośrednictwem sklepu są odpłatne
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującego i przekazywania danych w związku z korzystaniem z prowadzonej działalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki rejestracji i zmiany danych osobowych. Aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieupoważnionym.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biznesu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub nieprawidłowościach w biznesie.
Kupujący może kierować wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu drogą mailową na adres e-mail support@case-foryou.com. W reklamacji kupujący powinien wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca rozpatrzy wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
ZAMÓWIENIE

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w sklepie. Kupujący może założyć konto w zakładce „Moje konto” lub podczas składania zamówienia.
W celu złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest do podjęcia następujących kroków:
Wybierz produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
W widoku koszyka kliknij przycisk „Przejdź do kasy”.
Zaloguj się na swoje konto w sklepie, załóż konto lub wybierz „Kup jako gość”. Nie dotyczy to kupującego, który zalogował się na swoje konto przed rozpoczęciem składania zamówienia.
Wpisz adres do wysłania zamówienia i dane do faktury. Jeśli kupujący wcześniej dodał określone informacje do konta, może wybrać te informacje bez konieczności ponownego wypełniania lub podawania jakichkolwiek innych informacji.
Wybierz sposób wysyłki i płatność za zamówienie.
Przeczytaj regulamin i zaakceptuj go - kupujący akceptuje regulamin tylko wtedy, gdy zapoznał się z treścią i faktycznie akceptuje jej warunki; Akceptacja warunków jest dobrowolna, ale wymagana w celu złożenia zamówienia.
Kliknij przycisk „Kup i zapłać”.
Jeżeli kupujący wybrał sposób płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, zostanie przekierowany na stronę transakcyjną serwisu tpay.com w celu dokończenia płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności kupujący zostaje przekierowany z powrotem na stronę sklepu z potwierdzeniem zamówienia. W tym momencie umowę kupna produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między kupującym a sprzedającym.
Jeżeli kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem tpay.com, zostanie przekierowany na stronę potwierdzenia zamówienia natychmiast po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W tym momencie umowę kupna produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między kupującym a sprzedającym.
W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania przez kupującego błędnych danych lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedawcy co do ich prawidłowości. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany o wątpliwościach sprzedającego telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku kupujący ma prawo wyjaśnić wszelkie okoliczności związane ze sprawdzeniem poprawności podanych danych. W przypadku braku danych umożliwiających sprzedającemu kontakt z kupującym, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po skontaktowaniu się kupującego z kupującym.
Kupujący oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania ich dokładności i poprawności, mimo że posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
FORMY DOSTAW I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
Przesyłka kurierska Ups.pl, koszt 30 zł, orientacyjny czas dostawy: 3-7 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia,
Kupujący ponosi koszty dostawy, chyba że Sprzedawca w sklepie określi inaczej.
Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
Przelew na konto bankowe sprzedawcy,
Płatność przez tpay.com (szybkie przelewy internetowe).

§ 6
PRZETWARZANIE ZAMÓWIENIA

Po złożeniu zamówienia przez kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 regulaminu, na adres e-mail kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
Jeżeli kupujący wybrał sposób płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy, zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu przesyłki do kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy jest gotowe do wysyłki.
Czas realizacji do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy.
W przypadku, gdy zamówienie zawiera więcej niż jeden produkt, czas dostawy będzie najdłuższym czasem wskazanym w opisie produktu zawartego w zamówieniu.
Czas dostawy liczony jest od momentu opłacenia zamówienia, chyba że kupujący wybrał sposób płatności za dostawę - wówczas czas realizacji zamówienia liczony jest do momentu zawarcia umowy.
Po skompletowaniu zamówienia sprzedawca wyśle potwierdzenie zamówienia na adres e-mail kupującego i rozpocznie wysyłanie zamówienia do kupującego.
Zamówienie zostanie wysłane do kupującego w sposób wybrany przez kupującego zgodnie z punktem 4 (1). 1 rozporządzeń.
Czas dostawy zamówienia do kupującego uzależniony jest od wybranego przez kupującego sposobu dostawy i liczony jest od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 6 ust.1. 3 rozporządzeń.

§ 7
ROZWIĄZANIE UMOWY KONSUMENCKIEJ

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia zakupionego przedmiotu w posiadanie.
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub odpowiadająca jego zindywidualizowanym potrzebom (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
Aby odstąpić od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismem pocztowym, faksem lub pocztą elektroniczną.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na formularzu odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że konsument poinformuje o wykonaniu przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę w celu niezwłocznego odbioru, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze przedmiot. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy koszt dostarczenia produktów dostępnych w Sklepie (jeżeli Konsument ponosi koszt), niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia , w którym Sprzedawca został poinformowany o usłudze Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu.
Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub konsument może dostarczyć dowód odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć kupującemu produkt bez wad.
Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może:
Żądać wymiany towaru na wolny od wad,
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
W przypadku stwierdzenia wady towaru kupujący powinien poinformować o tym sprzedawcę, zgłaszając jednocześnie swoje roszczenie co do wady lub oświadczenie o stosownej treści.
Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w formularzu reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą zarówno pocztą, jak i pocztą elektroniczną.
Sprzedawca musi ustosunkować się do złożonej przez kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przy użyciu środka komunikacji, za pomocą którego została złożona reklamacja.
Szczegóły gwarancji sprzedawcy za wady oparte są na przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 - 576).

§ 9
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie Polityka prywatności.

§ 10
WYJĄTKOWE PROCEDURY DOTYCZĄCE REKLAMACJI I ROSZCZEŃ

Sprzedawca zobowiązuje się do kierowania wszelkich sporów związanych ze sprzedażą towaru w drodze mediacji. Szczegóły są określane przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia reklamacji. Konsument ma między innymi możliwość:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
- zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o wszczęcie procesu mediacji w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a sprzedającym;
Skorzystaj ze wsparcia powiatowego (gminnego) rzecznika praw obywatelskich lub organizacji społecznej, do której zadań prawnych należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące pozasądowego dochodzenia i dochodzenia reklamacji ze strony konsumenta znajdują się na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert i promocji oraz do zmiany cen produktów w sklepie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego, w szczególności warunków umowy zawartych przed zmianą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w postanowieniach. Wszelkie umowy zawarte przed zmianą warunków podlegają warunkom obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
Kupujący posiadający konto w sklepie każdorazowo po zmianie reguły log zostanie przesłany mailem na adres email przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowych postanowień, kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie o odstąpieniu od umowy o prowadzenie konta.
Przepisy te obowiązują od 24 lutego 2020 r.

Darmowa wysyłka do Europy 48h!
Kup 2 = 10% WYŁ
Kup 3 = 10€ ZNIŻKI

X
Wybierz swoją walutę
EUREuro
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop